HOẠT ĐỘNG

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

"ĐÀO TẠO GẮN THá»°C TIỄN - KIẾN THỨC TẠO TƯƠNG LAI"

         Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức (được đổi tên từ trường Cao đẳng nghề Thủ Đức) trá»±c thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng; mục tiêu của trường là: Tổ chức đào tạo nhân lá»±c kỹ thuật trá»±c tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sÆ¡ cấp nhằm trang bị cho người học năng lá»±c thá»±c hành nghề tÆ°Æ¡ng xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức lÆ°Æ¡ng tâm nghề nghiệp, ý thức ká»· luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh có năng lá»±c thích ứng với việc làm trong xã hội, tìm việc làm, tá»± tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hÆ¡n, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, phục vụ nhu cầu nguồn nhân lá»±c cho phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố và phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

        Trong năm học 2017-2018, nhà trường tiến hành đào tạo cả 3 trình độ cao đẳng, trung cấp và sÆ¡ cấp.